Privatlivspolitik för Patienter

Privatlivspolitik

Behandling av upplysningar

Dataskyddsförordningen för patienter 2018

Behandling av personuppgifter

I samband med vår undersökning, diagnostik och behandling av dig som patient, samlar in och behandlar Activemotion Ortopedisk Kirurgi en rad personuppgifter om dig.

I denna dataskyddsförordning beskrivs, hur Activemotion Ortopedisk Kirurgi behandlar, använder och vidarebefordrar dina personuppgifter.

Typer av upplysningar:

Activemotion Ortopedisk Kirurgi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter om dig (i den utsträckning som är relevant för just dig)

Vanliga kategorier av personuppgifter:

 • Namn, adress, eventuellt e-mailadress, telefonnummer, personnummer, kön, etnicitet, familierelationer och sociala relationer, arbetsrelationer och utbildning.
  Speciella kategorier av personuppgifter (“känsliga personuppgifter”):
 • Hälsoupplysningar (tex journalupplysningar, provsvar, tester, röntgenbilder, skanningssvar osv), ras eller etnisk ursprung samt där det är relevant för religiös övertygelse

Ändamål

Vi behandlar dina uppgifter till följande ändamål

 • Våra undersökningar, diagnostik och behandling av dig
 • Utarbetande av läkarintyg
 • Utarbetande av attester till myndigheter, försäkringsbolag mm
 • Kommunikation med eller vid remisser till andra sundhetspersoner, läkare, sjukhus eller sjukhuslaboratorier
 • Medicinordinationer, utskrivning av recept
 • Rapporter till kliniska kvalitetsdatabaser
 • Rapport av laboratorieprov till sjukhuslaboratorier
 • Faktueringsändamål
 • Skyldighet att utföra förpliktelser enligt gällande lag, tex
 • Dokumentationsplikt
 • Skyldighet att behandla basala principer för behandling av personuppgifter och juridisk utövning för behandlingen.
 • Tillhandahålla och upprätthålla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, hindra uatoriserad tillgång till systemer och upplysningar, förhindra mottagning av – eller distribution av ondsinnad kod, stoppa överbelastningsangrepp (denial-of-service-angrepp) och skador på datorsystem och elektroniska kommunikationssystem.
 • Undersökning av misstanke eller kunskap om säkerhetsbrott och rapportering till individer och myndigheter
 • Hantering av förfrågningar och klagomål från registrerade och övriga
 • Hantering av inspektioner och förfrågningar från tillsynsmyndigheter
 • Hantering av tvister mellan registrerade och tredjepart
 • Statistiska undersökningar och vetenskaplig forskning

Frivillighet

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig, ger du personuppgifterna frivilligt. Du är inte skyldig att ge oss dessa upplysningar. Konsekvensen av att inte ge oss personuppgifterna vill vara att vi inte kan erbjuda dig vård som beskrivet; att vi inte kan undersöka, diagnosticera eller behandla dig.

Källor

I vissa fall samlar vi in personuppgifter om dig från andra sundhetspersoner, tex sjukhus, remitterande läkare eller vid sökningar i elektroniska journalsystem. Vi behandlar de mottagna upplysningarna i överensstämmelse med denna dataskyddsordning.

Utlämnande av personuppgifter

I den utsträckningen det är nödvändigt för den konkreta undersökningen, diagnosticeringen eller behandlingen av dig, delar vi dina personuppgifter med följande mottagare:

 • Andra sundhetspersoner, om det är nödvändigt med hänsyn till ett aktuellt behandlingsförlopp
 • Andra myndigheter, kliniska databaser, Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Dan-ske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i den utsträckningen, att det finns en skyldighet enligt gällande lag.
 • Du har som patient tillgång till dina egna upplysningar (egen-access)
 • Vid remittering av patienter, utlämnas upplysningar till de sundhetspersoner, dit remissen är skickad
 • Vid rapportering av laboratorieprov, lämnas proven till sjukhuslaboratorierna
 • Vid rapportering av upplysningar i samband med fakturering för patientbehandling, lämnas upplysningar till de regionala faktureringsmyndigheterna samt där det har relevans, till Försäkringskassan i Sverige.
 • Vid utskrivning av recept, lämnas upplysningar till landets apotek och läkemedelsstyrelse via recept online
 • Vid rapportering till kliniska kvalitetsdatabaser
 • Vid utlämnande av epikriser, ges upplysningar till den remitterande läkaren och i vissa fall det remitterande sjukhuset
 • I andra fall vidareges upplysningar till anhöriga eller försäkringsbolag

Lagstiftning för behandling och vidaregivande av personuppgifter

Den juridiska laggivningen för att insamla, behandla och vidarege dina personuppgifter är:

 • Till användning för patientbehandlingen, insamlas, behandlas och vidareges vanliga personuppgifter omfattande dataskydssförordningens direktiv
 • Dessutom är vi skyldiga att behandla en rad personuppgifter om dig vid den vanliga patientbehandlingen omfattande autorisationsförordningens direktiv
 • Hälsodeklaration för vidare behandling vid remittering av patienter, vidareges efter reglerna i överensstämmande med specialläkarhjälp och sundhetslagen
 • Rapportering av laboratorieprov till sjukhuslaboratorier sker efter lagstiftning i Sundhetsstyrelsens direktiver om hantering av parakliniska undersökningar enligt autorisationslagen.
 • Upplysningar för fakturering för patientbehandling, skickas en gång per månad till regionens fakturakontor i överensstämmande med överenskomst om specialläkarhjälp och sundhetslagen
 • Medicinordinationer på recept skickas via IT-tjänsten receptserveren enligt reglerna i sundhetslagen, omhandlande recept och dosdispensering av läkemedel
 • Kliniska patientdata vidareges till kliniska kvalitetsdatabaser enligt reglerna i sundhetslagen enligt reglerna i sundhetslagens, omhandlande rapportering av upplysningar till kliniska kvalitetsdatabaser mm. Data kan också ges vidare med bakgrund i konkret samtycke från dig som patient
 • Epikriser, som är en sammanfattning av patientens sjukhistoria och behandlingsförlopp, skickas till remitterande läkare och i enskilda fall till remitterande sjukhus enligt reglerna i sundhetslagen
 • Dina personuppgifter vidareges endast till försäkringsbolag med ditt samtycke – se dataskyddslagen
 • Dina personuppgifter vidareges endast till dina anhöriga med ditt samtycke efter regelerna i sundhetslagen
 • Vid avlidna patienter, kan vissa personuppgifter vidareges till aflidnas närmaste anhöriga, aflidnas egen läkare och den läkaren som behandlade avliden enligt reglerna i sundhetslagen

Återkallelse av samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke, har du krav på att återkalla samtycket. Om du återkallar samtycket, påverkar det inte behandlingen innan återkallelsen av samtycket, gäller vidaregivning baserat på samtycke

Användelse av databehandlare

Dina personuppgifter behandlas och lagras hos våra databehandlare, som lagrar uppgifterna på vägnar av och efter instruktion från oss. Våra databehandlare är:

 • SimplyBook.it – webbaserad bokningskalender som lagrar upplysningar om namn, telefonummer och mailadress knuten till bokningen
 • Gigahost.dk – webhotell

Lagringsperiod

Vi lagrar dina personupplysningar, så länge vi er i behov för att ovan nämnda ändamål. Vi har dock enligt journalföringslagen skyldighet att lagra dessa i minst 10 år efter senaste antecknan i journalen. Dessutom kan vi vara tvungna att lagra dina upplysningar i längre tid i samband med klagomål eller ersättningar, där upplysningarna i så fall lagras tills fallet är avslutat.

Dina rättigheter

Du har – med lagens begränsningar vissa rättigheter; rätt till insikt i personuppgifter, rätt till att få ändrat felaktiga upplysningar, rätt till att radera upplysningar, rätt till att begränsa upplysningar, rätt till dataportabilitet, rätt till att opponera dig mot behandlingen av personuppgifterna, även i relation till automatiserad, individuella beslut (“profilering”)

Du har också rätt till klagomål via en kompetent tillsynsmyndighet; tex Datatillsynet.

Kontakt

Har du frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller frågor om dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss.

Adress till kliniken:

Activemotion Ortopedisk Kirurgi

Trørødvænget 17

DK-2950 Vedbæk

Danmark