Skuldra

Har du smärtor i din axel? Har din axel varit ur ledd? – och har du problem efter detta?

De allra flesta vuxna upplever en eller flera episoder med smärtor i en axel. Det kan uppstå spontant, – efter överansträngning eller orsakat av ett traume mot arm eller axel. Oftast är vila, antiinflammatorisk medicinering och senare riktad fysioterapi tillräcklig behandling.

Tungt arbete, f.f.a. med arbetsmoment utförda ovan axelnivå kan ge anledning till förslitningsskador av axelns led och mjukdelar.

Förslitning av ledbrosket – arthros – i axeln är inte lika vanligt som i höft eller knäled; men också vid dessa tillstånd är “icke operativ” behandling förstahands valet. Ibland får dock operation tillgripas.

Hos ACTIVEMOTION får du hjälp med bedömning, behandling och vid behov även operation på Privatsjukhus i Regionen. Dina kostnader ersätts av Försäkringskassan.

På de följande sidor kan du läsa mera om några vanliga axelsjukdomar.

Se mere info i fanerne.

Om du skall opereras: Info Operation

Bra att veta om Axel-Impingement

Senast uppdaterad September, 2017
Diagnos: Impingement / Subakromiell smärta

Symtom
Smärta vid rörelser som förläggs på fram-/ utsidan av axeln. Värre ju högre upp man för handen. Värk efter ansträngning. Kan ge sömnsvårigheter.

Orsak
Trängsel mellan överarmen och skulderbladstaket ­(acromion). Irritation i slemsäcken under skulderbladstaket.

Vem drabbas
Debuterar oftast i 40-60 års ålder, ibland efter att du ansträngt dig mer än vanligt.

Vad kan jag göra själv ?
Du ska träna styrkan i de små musklerna runt axeln  (rotator­kuffen) samt musklarna som kontrollerar skulderbladet med hjälp av sjukgymnast.
Det är följande muskler, som ska stärkas: M. Biceps, M. Serratur Anterior, M. Latissimus, M. Trapezius, M. Rhomboideus. Din kroppshållning är viktig. Skulderbladet ska tillbaka – typ “Handen i bakfickan” i motsatts till den reflektoriska framskjutna axel som smärtorna vanligtvis orsaker. Dessutom ska ev stelhet tränas bort.
Du bör inte röka eftersom detta hindrar kroppens förmåga att läka.

Behandling
Viktigast är specifik sjukgymnastisk träning. En kortison­injektion under skulderbladstaket kan leda till lindring av mer uttalade smärtor. Om inte det och träning räcker rekommenderar vi operation. Det har visat sig att sjukgymnastisk träning har lika bra resultat som operation efter 5 år. Vi opererar därför enbart om sjukgymnastisk träning inte ger förbättring.

Operation
Operationen sker som dagkirurgi, där du sover under ca 30 minuter. Med hjälp av artroskop (titthålskirurgi) tar vi bort ärrvävnad i det trånga utrymmet och om det behövs fräser vi bort ben på undersidan av taket för att vidga utrymmet. Du får använda armen efteråt men bör planera för att ta det lugnt så att det får tid att läka.

Risker
Operationen är relativt riskfri men man kan alltid, även vid mindre ingrepp, drabbas av komplikationer t.ex infektion, blodpropp m.m. Detta ska alltid diskuteras med din ortoped.

Förväntat resultat
Det är tyvärr inte alla som blir bra men ca 80% är nöjda  efter operationen eller sjukgymnastik.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Du bör boka en tid hos din sjukgymnast 10-14 dagar efter operationen för att få den första instruktionen i den fortsatta rehab samt för att kontrollera, att du utför de övningar du fick på sjukhuset korrekt. 4 veckor efter operationen kan du intensifiera träningen; men du måste respektera kroppens signaler och vila om du på nytt får ont.
Sjukskrivningstiden varierar mellan någon vecka för kontorsarbete till 3-4 månader för tungt kroppsarbete. Det tar oftast ca 6 månader att bli helt bra.

—–#—–

Boka tid för din undersökning genom först att välja plats för undersökningen. Om tillgängliga tider ej finns kan du prova en annan klinik eller skicka gärna ett meddelande via kontaktformuläret – då brukar vi kunna tillmötesgå dina önskar:-)

Bra att veta om Främre axelluxation – akut

Senast uppdaterad 1. september 2017

Orsak
Fall, oftast mot utsträckt hand/arm.

Behandling
Du har haft axeln ur led, en traumatisk axelluxation. Axeln har på akuten dragits rätt (reponerats) och läget har kontrollerats med röntgen. 

Förväntat resultat
De flesta blir bra efter en axelluxation. Det är naturligt att detta gör ont en tid så du kan behöva dels ha armen i band och dels ta smärtstillande mediciner. Den träning som kan behövas är i början för att undvika stelhet. Får du inte upp armen ovanför huvudet eller om någon del av armen känns domnad efter 2 veckor bör du ses av ortoped.

Vad kan jag göra själv
Det är störst risk i början att den hoppar ur led på nytt. För att undvika det ska du inte ta upp armen i kaströrelse samt undvika aktiviteter där man ramlar mycket, under de första 6 veckorna.
Ibland blir tyvärr axeln ändå instabil och den risken är stor om man är under 20 år när luxationen inträffar. Risken sjunker mycket snabbt med stigande ålder. Det finns inget du själv kan göra för att minska denna risk, förutom den första tidens försiktighet.

Operation
Om axeln fortsätter att hoppa ur led eller känns ostadig bör man överväga en operation. Vi sätter då tillbaka det ledbandsfäste som i sådant fall oftast ryckts loss vid luxationen.

Frågor/återbesök
Om du har ytterligare frågor, eller inte är bra efter 3 månader kan du boka tid för återbesök hos din operatör. Om axeln senare under livet skapar besvär gör vi gärna en ny bedömning.

—–#—–

Boka tid för din undersökning genom först att välja plats för undersökningen. Om tillgängliga tider ej finns kan du prova en annan klinik eller skicka gärna ett meddelande via kontaktformuläret – då brukar vi kunna tillmötesgå dina önskar:-)

Bra att veta om Axelartros

Senast uppdaterad September 2017

Axelatros uppkommer när ledbrosket i axeln är skadat, och kan behandlas med sjukgymnastik och cortisoninjektioner, men även genom operation i svårare fall.

Bakgrund
Ledytorna i axelleden är beklädda med ett tunt ledyte­brosk som fungerar som en glidyta i axelleden. Vid artros är ledyte­brosket skadat och funktionen i axelleden blir därför försämrad.

Symtom
Smärta, stelhet och ibland svullnad.

Orsak
Tidigare olycksfall, t ex fraktur eller att axelleden slagits ur led ökar risken för artros, men i de flesta fall är orsaken okänd.

Vem drabbas?
Axelartros drabbar både män och kvinnor. Symtom från sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder, de flesta är över 65 år.

Vad kan jag göra själv?
Det är viktigt att använda armen till lättare vardagsgöromål för att bibehålla rörlighet och funktion. Smärtlindrande läkemedel kan underlätta att leva med besvären.

Vad kan primärvård/sjukgymnast göra?
Om besvären är lindriga kan husläkaren skriva ut smärtlindrande mediciner, och på detta sätt kan besvären mildras. Ibland kan en cortisonspruta in i leden hjälpa. Ibland ges sådana injektioner också av en ortopedspecialist.
Sjukgymnasten kan bidra med träningsprogram och rådgivning för att bibehålla muskelstyrka och rörlighet.

Vad kan en ortopedspecialist göra?
Om sjukgymnastik och eventuella injektioner inte har tillräcklig effekt kan man operera in en konstgjord axelled (axelprotes).
Den nya axelleden består av en metallkula och en plastskål. I de flesta fall sätts en “helprotes” in, dvs både ledkula och ledskål byts ut. Operations­såret placeras på axel­ledens framsida och är ungefär 12-14 cm långt. Du får ligga kvar på sjukhuset 2 dagar efter operationen och börjar med sjukgymnastik på avdelningen. Efter 2 -3 månader kan du använda armen ganska bra i vardagslivet, tex köra bil mm., men slutresultatet uppnås först efter ca ett år.

Risker
Komplikationer är ovanliga men nerv­skador, urledvridning och infektion av den nya leden kan inträffa. Varningssignaler för ­infektion är hög feber, svullnad och ökande smärta.

Förväntat resultat
Resultatet efter en operation blir i allmänhet mycket bra. De allra flesta upplever mycket bra smärtlindring och en bättre rörelseförmåga. Det är viktigt med träning och sjukgymnastik efter operation för bästa möjliga slutresultat.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Om du har ett kontorsarbete kan du ofta börja arbeta ­efter 3-5 veckor, åtminstone deltid. Har du ett tyngre arbete behövs ofta längre sjukskrivning, 3-4 månader.

—–#—–

Boka tid för din undersökning genom först att välja plats för undersökningen. Om tillgängliga tider ej finns kan du prova en annan klinik eller skicka gärna ett meddelande via kontaktformuläret – då brukar vi kunna tillmötesgå dina önskar:-)

Bra att veta om Cuffarthropati

Senast uppdaterad  1. September, 2017

Diagnos
Artros i axelleden med försvagning av det djupa muskelskiktet (cuffartropathi).

Symtom
Smärta, värk och nedsatt rörelseförmåga. Ibland kan även axelleden svullna.

Orsak
Cuffarthropati kan orsakas av tidigare skador i djupa muskelkiktet (rotatorcuffskada) men i de flesta fall kan man inte ange en specifik orsak. I allmänhet rör det sig om åldersförändringar.

Vem drabbas
Tillståndet drabbar framför allt äldre och det är litet vanligare hos kvinnor än hos män.

Vad kan jag göra själv?
Försöka träna så att rörligheten och kvarvarande muskler inte försvagas.

Vad kan primärvård/sjukgymnast göra?
Om besvären är lindriga kan husläkaren förskriva smärtlindrande mediciner, och på detta sätt kan besvären mildras. Ibland kan en cortisonspruta lindra besvären.
Sjukgymnasten kan bidra med träningsprogram och rådgivning för att bibehålla muskelstyrka och rörlighet.

Vad kan en ortopedspecialist göra?
Vid mer uttalade besvär kan man operera in en axelprotes, dvs. en konstgjord axelled. I dessa fall används en specialprotes sk omvänd axelprotes (Delta Xtend).
Vid operationen sätts en ledkula på skulderbladet och en ledskål på överarmens övre del (omvänt jämfört med axelledens grundkonstruktion). Genom att ”vända” på leden får man ökad styrka och de kvarvarande musklerna kan lättare röra armen. Man behöver ligga kvar på sjukhus 2-3 dagar efter operationen. Armen vilar sedan i en mitella under 2-3 veckor, men så fort smärtan tillåter kan man börja använda armen för enklare vardagssysslor.

Risker
Komplikationer är relativt ovanliga. Den vanligaste är att den nya leden hoppar ur led. Detta kan åtgärdas med ett mindre ingrepp. Andra risker är infektion och nervskador. Varningssignaler för infektion är hög feber, svullnad och ökande smärta.

Förväntat resultat
Operationen ger mycket god smärtlindring och funktionen förbättras. Redan efter 2-3 månader upplever de flesta en markant förbättring men slutresultatet uppnås först efter ca ett år.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Man behöver träna tillsammans med sjukgymnast under flera månader. Dessutom tränar man själv enligt instruktioner från sjukgymnasten. De flesta som opereras har uppnått pensionsålder men om man arbetar kan man i regel återgå till ett lättare arbete efter 8 veckor. Har man ett tungt manuellt arbete bör man diskutera att byta yrke, eftersom protesen inte lämpar sig för upprepad tung belastning.

Kvalitetsregister
I Sverige registreras alla patienter som får en ny axelled i ett nationellt statistikregister. Detta ger möjligheter att ständigt förbättra resultaten. Alla personuppgifter i registret är sekretessbelagda. Som patient har du rätt att avstå från att ingå i registret, meddela i så fall din behandlande läkare.

—–#—–

Boka tid för din undersökning genom först att välja plats för undersökningen. Om tillgängliga tider ej finns kan du prova en annan klinik eller skicka gärna ett meddelande via kontaktformuläret – då brukar vi kunna tillmötesgå dina önskar:-)