Cuffarthropati

Bra att veta om Cuffarthropati

Senast uppdaterad  1. September, 2017

Diagnos
Artros i axelleden med försvagning av det djupa muskelskiktet (cuffartropathi).

Symtom
Smärta, värk och nedsatt rörelseförmåga. Ibland kan även axelleden svullna.

Orsak
Cuffarthropati kan orsakas av tidigare skador i djupa muskelkiktet (rotatorcuffskada) men i de flesta fall kan man inte ange en specifik orsak. I allmänhet rör det sig om åldersförändringar.

Vem drabbas
Tillståndet drabbar framför allt äldre och det är litet vanligare hos kvinnor än hos män.

Vad kan jag göra själv?
Försöka träna så att rörligheten och kvarvarande muskler inte försvagas.

Vad kan primärvård/sjukgymnast göra?
Om besvären är lindriga kan husläkaren förskriva smärtlindrande mediciner, och på detta sätt kan besvären mildras. Ibland kan en cortisonspruta lindra besvären.
Sjukgymnasten kan bidra med träningsprogram och rådgivning för att bibehålla muskelstyrka och rörlighet.

Vad kan en ortopedspecialist göra?
Vid mer uttalade besvär kan man operera in en axelprotes, dvs. en konstgjord axelled. I dessa fall används en specialprotes sk omvänd axelprotes (Delta Xtend).
Vid operationen sätts en ledkula på skulderbladet och en ledskål på överarmens övre del (omvänt jämfört med axelledens grundkonstruktion). Genom att “vända” på leden får man ökad styrka och de kvarvarande musklerna kan lättare röra armen. Man behöver ligga kvar på sjukhus 2-3 dagar efter operationen. Armen vilar sedan i en mitella under 2-3 veckor, men så fort smärtan tillåter kan man börja använda armen för enklare vardagssysslor.

Risker
Komplikationer är relativt ovanliga. Den vanligaste är att den nya leden hoppar ur led. Detta kan åtgärdas med ett mindre ingrepp. Andra risker är infektion och nervskador. Varningssignaler för infektion är hög feber, svullnad och ökande smärta.

Förväntat resultat
Operationen ger mycket god smärtlindring och funktionen förbättras. Redan efter 2-3 månader upplever de flesta en markant förbättring men slutresultatet uppnås först efter ca ett år.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Man behöver träna tillsammans med sjukgymnast under flera månader. Dessutom tränar man själv enligt instruktioner från sjukgymnasten. De flesta som opereras har uppnått pensionsålder men om man arbetar kan man i regel återgå till ett lättare arbete efter 8 veckor. Har man ett tungt manuellt arbete bör man diskutera att byta yrke, eftersom protesen inte lämpar sig för upprepad tung belastning.

Kvalitetsregister
I Sverige registreras alla patienter som får en ny axelled i ett nationellt statistikregister. Detta ger möjligheter att ständigt förbättra resultaten. Alla personuppgifter i registret är sekretessbelagda. Som patient har du rätt att avstå från att ingå i registret, meddela i så fall din behandlande läkare.